Maria

Maria-bilder

Jungfru Maria, Jesu moder är en för alla känd symbol, såväl inom kyrkan som i den profana världen, och viktig ikon i den kristna världen. Hon födde Guds son och det ger henne en särställning i den kristna kyrkan. Litteraturen kring Maria-gestalten är omfattande. Bilder av Maria med Jesusbarnet är välkända i den kristna konsten sedan 400-talet och blev från 500-talet den vanligaste kristna kultbilden. De äldsta Mariaikonerna kommer från Katarinaklostret på Sinai. De kallas i den östliga kyrkan Gudsmoders-bilder och visar Maria och Jesusbarnet som just mor och barn. Uppmärksamheten på Mariabilden som moder är på ett sätt paradoxal, eftersom den ställer Jesus, som gett Maria sin roll, i bakgrunden. Maria avbildas mer sällan ensam.

Det finns en stor mängd av kyrkan sanktionerade förebilder till Maria, Gudsmodern. De är ofta uppkallade efter den plats där de första gången visades. Urikonen för Mariabilden här gjordes i Konstantinopel på 1100-talet och via Vladimir, som gett motivet dess namn, kom den till Moskva där den fortfarande finns kvar. Det ömsinta förhållandet mellan mor och barn och barnets placering på moderns högra sida karaktäriserar den. Men den finns i många andra versioner.

Mariagestalten finns i många versioner. Här med barnet ömt hållet mot kinden, sen under ett valv där man se att hon har tre händer om man tittar noga, sedan sitter Jungfru Maria med Jesusbarnet på en tron som närmast har formen av en borg, och slutligen sitter hon ensam. Många av mina tidigare Mariabilder finns nu hos nya innehavare. De flesta av mina nya Mariabilder skiljer sig från de äldre med andra uttryck och färger. Jag har här inspirerats av bl.a. italienska och spanska målare.

Det är Mariagestalten, bland de traditionella ikonerna, som jag fascineras av och tycker om att måla. Jag har ett mer problematiskt förhållande till att avbilda Jesus som vuxen man. Det är dessutom mycket intressant att pröva färger och - som i all konst - se effekten av vilken betydelse färger och detaljer har för ikonernas uttryck. Här nedan är en serie Mariabilder baserade på samma motiv men i olika färgsättningar. Också Jesusbarnet i hennes knä har fått olika uttryck, vilket jag tidigare målat i en rad små ikoner.

Obs – bilderna är olika stora. Måtten på bilderna kommer att läggas in snarast.